Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing

1.1. «PN» verwijst naar de n.v. Professionails, Ruiterijschool 11 te 2930 Brasschaat, KBO: 0432.600.303, en zijn divisies. De “Klant” verwijst naar de (rechts)persoon waarvan de gegevens hernomen zijn op de voorzijde van huidig document. 

1.2. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van PN moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PN aanvaard zijn.

2. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Bestelling

3.1. Eenmaal een bestelling geplaatst is, kan deze enkel geannuleerd worden volgens de voorwaarden beschreven in artikel 7 - herroepingsrecht.

3.2. Indien bepaalde producten tijdelijk of definitief niet meer voorradig zouden zijn, zal PN de Klant hiervan zo spoedig mogelijk verwittigen. PN kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden noch verplicht worden om bepaalde producten opnieuw in productie te nemen, hetgeen de Klant aanvaardt.

4. Betaling

4.1. Alle opgegeven prijzen zijn steeds inclusief (i) B.T.W., (ii) alle andere taksen.

4.2. Alle facturen van PN zijn vooraf betaalbaar, netto zonder korting, en dit enkel via de door PN aangegeven betaalmethodes. De Klant aanvaardt dat PN slechts tot levering overgaat nà ontvangst van betaling van het bedrag vermeld op zijn bestelling. Indien PN de Klant bepaalde betalingsfaciliteiten heeft toegekend, kan zij die op ieder ogenblik wijzigen en/of intrekken.

4.3. De Klant wordt pas eigenaar van de producten nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

4.4. Zo de Klant de facturen van PN niet binnen de voorziene termijnen voldoet, heeft PN van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op nalatigheidinteresten van twaalf procent (12 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande factuurbedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van vijfentwintig euro (25,- €). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten ten laste van de Klant vallen. Tenslotte zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant.

5. Levering

5.1. De bestelde producten worden op kosten van de Klant verzonden naar het door de klant aangegeven adres in België, Nederland,  Frankrijk of Luxemburg.  De door de Klant te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de Klant de bestelling definitief plaatst.

5.2. Indien slechts een deel van de door de Klant bestelde producten voorradig is, hetgeen onder andere het geval kan zijn bij zogenaamde back orders, is PN niet gehouden om de bestelling in gedeelten te leveren. PN heeft het recht om te wachten tot alle producten voorradig zijn alvorens deze uit te leveren. PN zal, in de mate van het mogelijke, rekening houdend met de wensen van de Klant dienaangaande. Indien partijen overeenkomen dat de bestelling in gedeelten wordt uitgeleverd zullen de eventueel hieruit voortvloeiende hogere leveringskosten ten laste van de Klant vallen.

5.3 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan PN.

6. Termijnen

6.1. De door PN aangegeven termijnen zijn niet bindend. Ingeval bepaalde termijnen niet nageleefd zouden worden, zullen partijen nieuwe termijnen overeenkomen, zonder enig recht op schadevergoeding noch prijsvermindering voor de Klant.

7. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij PN. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is,

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant PN , Ruiterijschool 11, 2930 Brasschaat, België (+32 3 669  61 67 – info@pn-selfcare.com   ) via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan PN heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan PN.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt PN zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal PN alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat PN op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen, en nadat PN alle goederen heeft teruggekregen. 

8. Klachten

De klantendienst van PN is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 669 61 67, via e-mail op info@pn-selfcare.com of per post op Ruiterijschool 11, 2930 Brasschaat, België.

8.1. Alle klachten betreffende de facturen en/of de diensten van PN dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de twee (2) maanden volgend op de factuurdatum en per aangetekend schrijven aan PN op bovenvermeld adres ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.

8.2. Het terugzenden en/of omwisselen van producten kan slechts na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PN. De verzendingskosten vallen ten laste van de Klant. 

8.3. Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de Klant van zijn betalingsverplichtingen. Indien zou blijken dat de klacht van de Klant gegrond was, zal PN het desgevallend teveel betaalde bedrag terugbetalen als enige vergoeding.

9. Aansprakelijkheid

9.1. PN zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden ingeval van schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik en/of bewaring van de producten en/of diensten. Hetzelfde geldt indien de Klant of een derde de producten en/of diensten op een of andere wijze bewerkt en/of gewijzigd heeft.

9.2. De aansprakelijkheid van PN zal sowieso, ongeacht de grondslag, steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag voor de desbetreffende bestelling, hetgeen de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. PN kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade noch voor enige vervolgschade, van welke aard ook, door de Klant of door enige derde geleden.

10. Intellectuele rechten

10.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de producten en diensten van PN door diverse intellectuele eigendomsrechten kunnen beschermd zijn (auteursrecht, merkenrecht, knowhow, enz.). PN behoudt zich al haar eigen intellectuele eigendomsrechten voor.

10.2. De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten van PN ten allen tijde na te leven.

10.3. Indien de Klant zelf intellectuele eigendomsrechten kan laten gelden, zal PN deze ten allen tijde naleven.

11. Persoonlijke levenssfeer

11.1. PN heeft het recht om de persoonsgegevens van de Klant in een databestand op te nemen en te verwerken. Daarbij zal PN de wettelijke bepalingen, zoals o.a. vervat, in de wet d.d. 8 december 1992, steeds naleven.

11.2.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden : het uitvoeren van afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven en productinformatie, activiteiten en events, en voor publicitaire en marketing doeleinden.

11.3.De Klant beschikt daarbij over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Professionails NV, Ruiterijschool 11, 2930 Brasschaat, info@pn-selfcare.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens.

Indien nodig, kan de klant hierbij ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

11.4.De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing via een e-mail aan privacy@pronails.com

11.5.PN behandelt alle persoons gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

11.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens.

11.7 Voor vragen over onze privacy statement, kan de klant ons contacteren op info@pn-selfcare.com

12. Varia

12.1. PN is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering en/of voor enige niet-uitvoering van haar verbintenissen ingeval van overmacht. Dit omvat, zonder hiertoe beperkt te zijn, enig bevel van de overheid om de productie en/of verkoop van bepaalde producten en/of diensten te staken.

12.2. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

12.3. Alle overeenkomsten afgesloten met PN worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen inzake deze overeenkomsten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.